top of page
Snacks

СПЕЧЕЛИ С DARE

ОФИЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРА "ИГРА ЗА 8 МАРТ" ЗА TIKTOK СТРАНИЦА DARE.BULGARIA

 

Условия за провеждане на игра „Игра за 8 март“

 

І.  ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

1.1. Настоящите Условия („Условията“) уреждат начина на провеждане на Играта „ Игра за 8 март “ („Играта“).

 

1.2. Организатор и изпълнител на Играта е „Шугарленд“ ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 202165223, със седалище и адрес на управление: с. Казичане 1532, ул. “Трети март” 11, община Столична, област София, тел. 02/979 8229, (наричано за краткост по-долу ОРГАНИЗАТОР).

 

1.3. Играта се провежда от 01.03.2024 г. до 08.03.2024 г. („Период на провеждане”).

 

1.4. Играта се организира и провежда на български език и се реализира чрез официалната страница на DARE в TikTok (tiktok.com/@dare.bulgaria ).

 

1.5. Участието в Играта е допустимо само при стриктно спазване на настоящите Условия. С участието си в Играта участниците потвърждават, че са запознати със съдържанието на настоящите Условия, приемат ги и се съгласяват безусловно да ги спазват.

 

1.6. Информация за наградите ще откриете по-долу в Раздел IV. НАГРАДИ от настоящите Условия.

 

ІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

 

2.1. Право да участват в Играта имат всички физически лица с постоянен адрес в Република България, с изключение на служителите на „Шугарленд“ ЕООД, членове на техните семейства, както и лицата, взели участие в организацията и провеждането на Играта.

 

2.2. Участник в Играта е всяко лице, което е изпълнило условията за участие в рамките на Периода на провеждане на Играта.

 

ІІІ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В TIKTOK

 

 

3.1. ИГРАТА НЕ Е ОБВЪРЗАНА С ПОКУПКА

 

3.2. Всеки, желаещ да участва в Играта, трябва да изпълни следните условия:

 

- да хареса видеото в профила на @dare.bulgaria; 

- да последва профила @dare.bulgaria;

- да напише коментар. Да напише коментар с пожелание за най-специалната жена в живота ти. 

 

3.3. За участие в Играта желаещите трябва да изпълнят гореописаните условия в рамките на Периода на провеждане.

 

3.4. В тегленето на наградите участват само участници в Играта, изпълнили гореизброените условия. В рамките на периода, в който се провежда Играта, един Участник може да коментира неограничен брой пъти.

 

3.5. Забранени са действия от страна на участници в Играта, с които се цели вероятността за спечелване на играта да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни от и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът на играта си запазва правото да дисквалифицира съответния участник или участници, да свали от играта неговите/техните участия и да го/ги лиши от правото да получи/получат наградата.

 

IV. НАГРАДИ

 

4.1. Участието в Играта в TikTok дава възможност на един участник да спечели мобилен телефон iPhone 13, черен, 128 GB и на 30 да спечелят 30 подаръчни кутии с марка Dare.

 

4.2. Наградите ще бъдaт изтеглена на 08.03 в 14.00 часа на случаен принцип измежду участници, отговарящи на зададените в т. 3.2. по-горе условия.

 

4.3. Печелившите Участници ще бъдат обявени в стори и в официалната интернет страница на “Шугарленд” (sugarlandbg.com).

 

4.4. Участник, с когото Организаторът не може да осъществи контакт в рамките на 3 (три) работни дни след теглене на наградите, губи правото си да получи своята награда. В такъв случай Организаторът се свързва с резервен Участник.

 

4.5. Организаторът не носи отговорност в случай на невъзможност за свързване с печеливш Участник поради грешно попълнени/ предоставени данни или по други, независещи от Организатора причини.

 

4.6. Печелившите Участници ще могат да получат своята награда на посочен от тях адрес. Наградите ще бъдат изпратени на печелившите Участници до посочени от тях адреси в срок до 3 (три) седмици от свързване с и предоставянето на адрес за доставка.

 

4.7. В случай че печеливш Участник не може да получи наградата си лично, същата може да бъде получена от упълномощено лице, чрез представянето на изрично пълномощно, съдържащо необходимите данни.

 

4.8. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

 

 

РАЗДЕЛ V. ЛИЧНИ ДАННИ

 

5.1. Личните данни на всички Участници в Играта се обработват в съответствие с действащото законодателство и вътрешните политики на Организатора за защита на личните данни и за целите, посочени в настоящите Официални правила.

 

5.2. Данните, които ще бъдат обработвани във връзка с участието в Играта са имена, ЕГН, телефон и адрес.

 

5.3. Личните данни, предоставени на и обработвани от Организатора могат да бъдат разкривани на трети лица и на други администратори на лични данни на територията на Република България във връзка със законовите задължения на Организатора или във връзка с дистрибуция на наградата при спазване на разпоредбите на действащото законодателство.

 

5.4. Участниците имат право на достъп по всяко време до събраните и обработвани техни данни, както и правото да искат тяхната промяна, изтриване или коригиране като изпратят молбата си писменно на  имейл office@sugarlandbg.com.

 

РАЗДЕЛ VI. СПОРОВЕ

 

6.1 Спорове между Организатора на Играта и участниците в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

 

VII. ОТГОВОРНОСТ

 

7.1. Организаторът не носи отговорност за вреди, които не са пряка и непосредствена последица от участието в Играта или са резултат от невъзможността Участниците да се свържат със съответния интернет сървър и/ или социалната платформа TikTok. Организаторът не носи отговорност за технически проблеми, като например, но не само, срив на информационната система, прекъсване на електрозахранването или техническа неизправност на компютъра, използван от Участника, както и при неуспешни опити за достъп до интернет по каквито и да било причини.

 

7.2. Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време поради технически причини, свързани с играта и/ или промени в приложимото действащо законодателство, разпореждания на компетентни държавни органи, нарушаване на настоящите Условия (вкл. което води или може да доведе до материални злоупотреби) и/ или форсмажорни обстоятелства и/ или други обстоятелства извън контрола на Организатора, като обяви това по подходящ начин. Ако прекратяването на Играта е причинено от Участник в нея, Организаторът може да предяви претенция срещу него за обезщетяване на причинената вреда.

 

7.3. Организаторът не носи отговорност и не е длъжен да води кореспонденция във връзка с участия, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни, в резултат на технически проблеми с комуникационните системи.

 

7.4. Участници, които не спазват Условията, ще бъдат дисквалифицирани и изключени от участие без допълнително уведомление. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, несъвместимо с Играта, обидно, дискриминационно или противоречащо на добрите нрави. В тези случаи решението на Организатора ще бъде окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.

 

7.5. Организаторът не носи отговорност за претърпени от Участника и/ или трето лице загуби и/ или вреди, вследствие на предоставена от Участника фалшива идентичност, въвеждане на неверни данни или други подобни действия с цел повече участия. Участници, които използват фалшива идентичност в Играта и/ или нарушават по какъвто и да било начин механизма на Играта, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава.

 

VIII. ДРУГИ

 

8.1. Задълженията на Организатора на играта се изчерпват с предоставянето на наградата на спечелилия участник.

 

8.2. Организаторът определя правилата на играта едностранно и има право да ги изменя и допълва по всяко време. Промените се оповестяват като актуализираните Условия за провеждане на Играта се публикуват, по начина, по който е публикуван първоначалният им вариант. Всяка промяна влиза в сила от момента, в който е оповестена.

 

8.3. Недействителността на отделни текстове от Условията на Играта не засяга действителността и приложимостта на останалите условия.

 

8.4. Приложимо към правоотношенията, възникнали по повод на Играта, е актуалното българско законодателство.

 

8.5. Тази игра не се спонсорира, възлага или осъществява по какъвто и да било начин от TikTok или друга социална мрежа.

ОФИЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРА "ИГРА ЗА 8 МАРТ" ЗА INSTAGRAM СТРАНИЦА DARE.BULGARIA

Условия за провеждане на игра „Игра за 8 март“

 

І.  ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

1.1. Настоящите Условия („Условията“) уреждат начина на провеждане на Играта „ Игра за 8 март “ („Играта“).

 

1.2. Организатор и изпълнител на Играта е „Шугарленд“ ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 202165223, със седалище и адрес на управление: с. Казичане 1532, ул. “Трети март” 11, община Столична, област София, тел. 02/979 8229, (наричано за краткост по-долу ОРГАНИЗАТОР).

 

1.3. Играта се провежда от 01.03.2024 г. до 08.03.2024 г. („Период на провеждане”).

 

1.4. Играта се организира и провежда на български език и се реализира чрез официалната страница на DARE в Instagram ( instagram/@dare.bulgaria ).

 

1.5. Участието в Играта е допустимо само при стриктно спазване на настоящите Условия. С участието си в Играта участниците потвърждават, че са запознати със съдържанието на настоящите Условия, приемат ги и се съгласяват безусловно да ги спазват.

 

1.6. Информация за наградите ще откриете по-долу в Раздел V. НАГРАДИ от настоящите Условия.

 

ІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

 

2.1. Право да участват в Играта имат всички физически лица с постоянен адрес в Република България, с изключение на служителите на „Шугарленд“ ЕООД, членове на техните семейства, както и лицата, взели участие в организацията и провеждането на Играта.

 

2.2. Участник в Играта е всяко лице, което е изпълнило условията за участие в рамките на Периода на провеждане на Играта.

 

ІІІ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В INSTAGRAM

 

3.1. ИГРАТА НЕ Е ОБВЪРЗАНА С ПОКУПКА

 

3.2. Всеки, желаещ да участва в Играта, трябва да изпълни следните условия:

 

- да последва профила @dare.bulgaria;

- да хареса видеото; 

- да напише коментар с пожелание за най-специалната жена в живота ти. 

 

3.3. За участие в Играта желаещите трябва да изпълнят гореописаните условия в рамките на Периода на провеждане.

 

3.4. В тегленето на наградите участват само участници в Играта, изпълнили гореизброените условия. В рамките на периода, в който се провежда Играта, един Участник може да участва и коментира неограничен брой пъти.

 

3.5. Забранени са действия от страна на участници в Играта, с които се цели вероятността за спечелване на играта да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни от и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът на играта си запазва правото да дисквалифицира съответния участник или участници, да свали от играта неговите/техните участия и да го/ги лиши от правото да получи/получат наградата.

 

IV. НАГРАДИ

 

4.1. Участието в Играта в Instagram дава възможност на един участник да спечели 30 подаръчни кутии с продукти с марка Dare.

 

4.2. Наградитe ще бъдaт изтеглени на 08.03. в 14.00  часа на случаен принцип измежду участници, отговарящи на зададените в т. 3.2. по-горе условия.

 

4.3. Печелившият Участник ще бъде обявен в стори и в официалната интернет страница на “Шугарленд” (sugarlandbg.com) след свързване и изрично потвърждение от страна на Участника, че е съгласен с това публикуване.

 

4.4. Участник, с когото Организаторът не може да осъществи контакт в рамките на 3 (три) работни дни след теглене на наградите, губи правото си да получи своята награда. В такъв случай Организаторът се свързва с резервен Участник.

 

4.5. Организаторът не носи отговорност в случай на невъзможност за свързване с печеливш Участник поради грешно попълнени/ предоставени данни или по други, независещи от Организатора причини.

 

4.6. Печелившият Участник ще може да получи своята награда на посочен от него адрес. Наградата ще бъде изпратена на печелившия Участник до посочения от него адрес в срок до 3 (три) седмици от свързване с него и предоставянето на адрес за доставка.

 

4.7. В случай че печеливш Участник не може да получи наградата си лично, същата може да бъде получена от упълномощено лице, чрез представянето на изрично пълномощно, съдържащо необходимите данни.

 

4.8. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

 

 

РАЗДЕЛ V. ЛИЧНИ ДАННИ

 

5.1. Личните данни на всички Участници в Играта се обработват в съответствие с действащото законодателство и вътрешните политики на Организатора за защита на личните данни и за целите, посочени в настоящите Официални правила.

 

5.2. Данните, които ще бъдат обработвани във връзка с участието в Играта са имена, ЕГН, телефон и адрес. 

 

5.3. Личните данни, предоставени на и обработвани от Организатора могат да бъдат разкривани на трети лица и на други администратори на лични данни на територията на Република България във връзка със законовите задължения на Организатора или във връзка с дистрибуция на наградата при спазване на разпоредбите на действащото законодателство.

 

5.4. Участниците имат право на достъп по всяко време до събраните и обработвани техни данни, както и правото да искат тяхната промяна, изтриване или коригиране като изпратят молбата си писменно на  имейл office@sugarlandbg.com.

 

РАЗДЕЛ VI. СПОРОВЕ

 

6.1 Спорове между Организатора на Играта и участниците в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

 

VII. ОТГОВОРНОСТ

 

7.1. Организаторът не носи отговорност за вреди, които не са пряка и непосредствена последица от участието в Играта или са резултат от невъзможността Участниците да се свържат със съответния интернет сървър и/ или социалната платформа Instagram. Организаторът не носи отговорност за технически проблеми, като например, но не само, срив на информационната система, прекъсване на електрозахранването или техническа неизправност на компютъра, използван от Участника, както и при неуспешни опити за достъп до интернет по каквито и да било причини.

 

7.2. Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време поради технически причини, свързани с играта и/ или промени в приложимото действащо законодателство, разпореждания на компетентни държавни органи, нарушаване на настоящите Условия (вкл. което води или може да доведе до материални злоупотреби) и/ или форсмажорни обстоятелства и/ или други обстоятелства извън контрола на Организатора, като обяви това по подходящ начин. Ако прекратяването на Играта е причинено от Участник в нея, Организаторът може да предяви претенция срещу него за обезщетяване на причинената вреда.

 

7.3. Организаторът не носи отговорност и не е длъжен да води кореспонденция във връзка с участия, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни, в резултат на технически проблеми с комуникационните системи.

 

7.4. Участници, които не спазват Условията, ще бъдат дисквалифицирани и изключени от участие без допълнително уведомление. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, несъвместимо с Играта, обидно, дискриминационно или противоречащо на добрите нрави. В тези случаи решението на Организатора ще бъде окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.

 

7.5. Организаторът не носи отговорност за претърпени от Участника и/ или трето лице загуби и/ или вреди, вследствие на предоставена от Участника фалшива идентичност, въвеждане на неверни данни или други подобни действия с цел повече участия. Участници, които използват фалшива идентичност в Играта и/ или нарушават по какъвто и да било начин механизма на Играта, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава.

 

VIII. ДРУГИ

 

8.1. Задълженията на Организатора на играта се изчерпват с предоставянето на наградата на спечелилия участник.

 

8.2. Организаторът определя правилата на играта едностранно и има право да ги изменя и допълва по всяко време. Промените се оповестяват като актуализираните Условия за провеждане на Играта се публикуват, по начина, по който е публикуван първоначалният им вариант. Всяка промяна влиза в сила от момента, в който е оповестена.

 

8.3. Недействителността на отделни текстове от Условията на Играта не засяга действителността и приложимостта на останалите условия.

 

8.4. Приложимо към правоотношенията, възникнали по повод на Играта, е актуалното българско законодателство.

 

8.5. Тази игра не се спонсорира, възлага или осъществява по какъвто и да било начин от Instagram или друга социална мрежа.

bottom of page