top of page
Snacks

СПЕЧЕЛИ С PATOS

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА

 ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ

„СПЕЧЕЛИ С PATOS“

 

 РАЗДЕЛ I. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

1.1. Промоцията „Спечели с Patos“ (наричана за краткост по-долу ПРОМОЦИЯТА) се организира от „ШУГАРЛЕНД“ ЕООД, ЕИК: 202165223, със седалище и адрес на управление: с. Казичене, п.к. 1532, ул. „Трети март“ № 11 (наричано за краткост по-долу ОРГАНИЗАТОР).


1.2.Изложените по-долу Официални правила са задължителни и обвързващи за участниците в Промоцията и се публикуват преди началото на Промоцията, на електронната страница на Организаторa - www.sugarlandbg.com

 

1.3.Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила през целия период на провеждане на Промоцията, като промените влизат в сила след публичното им оповестяване на www.sugarlandbg.com

 

1.4. С участието си в Промоцията участниците потвърждават, че са запознати с настоящите Официални правила, разбират, приемат и се съгласяват да ги спазват.

РАЗДЕЛ II. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

2.1. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България и в нея могат да вземат участие всички физически лица, навършили 18 годишна възраст, с изключение на служителите на „ШУГАРЛЕНД“ ЕООД, както и членовете на техните семейства.

РАЗДЕЛ III. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА

3.3. КАМПАНИЯТА стартира на 01.09.2023 година и продължава до 31.10.2023 година.

               
3.4. Наградите, които могат да бъдат спечелени от участниците, са 20 таблета андроид 12; 100 бр. безжични слушалки; 100 смарт часовника; 5000 шапки, 3000 топки и 749 000 бр. чипс Patos 27 гр.

 

РАЗДЕЛ IV. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА

4.1 Участието в Промоцията е индивидуално и е обвързано с покупка на чипс Patos с промоционална лента.

 

4.2. Всеки, който желае да участва и отговаря на изискванията на настоящите Правила трябва да купи чипс Patos с промоционална лента, комуникираща промоцията, да отвори чипса и да провери от талона, намиращ се в чипса, дали печели.

 

4.3. Не всички опаковки на продукти, участващи в промоцията са печеливши.

 

РАЗДЕЛ V. СПЕЧЕЛВАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАГРАДИТЕ

 

5.1. В случай, че надписът върху талона е „Поздравления спечелихте топка“, „Поздравления спечелихте шапка“, „Поздравления спечелихте Patos 27 gr“, участникът трябва да отиде до касата на магазина, да покаже печелившия талон и в рамките на 10 дни да се върне да получи наградата. Наградата се получава след предоставяне на талона за спечелената награда.

 

5.2. В случай, че надписът върху талона е „Поздравления спечелихте таблет 10“, „Поздравления спечелихте слушалки“ или „Поздравления спечелихте смарт часовник“ , участникът трябва да изпрати данни за доставка на office@sugarlandbg.com или да изпрати снимка на талона по вайбър на телефон +359 877 158 189 всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа.

 

5.3. Наградите ще бъдат доставени с куриер до всеки печеливш в срок от 30 работни дни от подаване на данните за доставка от страна на печелившия. Куриерската услуга е за сметка на Организатора. В случай, че печелившия участник не бъде открит на адреса, същият в рамките на 10 дни ще получи допълнително обаждане от куриерската фирма с допълнителни инструкции относно получаването на наградата. След изтичането на този срок участникът губи правото си да получи наградата си.

 

5.4. Наградите се получават срещу представяне на документ за самоличност и предоставяне на талона за спечелената награда и подписване на приемо-предавателен протокол.

 

5.5. В случай че от магазин откажат предаването на награда, въпреки надлежно представения талон, спечелилият участник следва да уведоми за това Организатора чрез обаждане на телефон +359 877 158 189 всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа с цел да му бъде оказано съдействие. Участникът следва да предостави конкретна информация – дата, адрес на магазина, допълнителна информация, както и координати за контакт.

 

 

РАЗДЕЛ VI. ПРЕТЕНЦИИ КЪМ СИМВОЛИТЕ

 

6.1. Талоните, които са нечетливи, променени, фалшифицирани, подправени, манипулирани, се считат за невалидни и се обезсилват.

 

6.2. Решението дали талоните са валидни принадлежи на Организатора и е обвързващо за страните.

 

РАЗДЕЛ VII. ОТГОВОРНОСТ

 

7.1. Организаторът не е задължен да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди.

 

7.2 Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност за участие в Промоцията или получаване на награда поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в телекомуникационната мрежа, предоставяните от трети лица услуги извън контрола на Организатора.

 

РАЗДЕЛ VIII. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

 

8.1 Наградите са предметни и не могат да бъдат разменяни срещу пари.

 

РАЗДЕЛ IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

 

9.1 Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел I на настоящите Официални правила, в случай че констатира злоупотреба, нарушаване на правилата, както и при възникване на форсмажорно обстоятелство или при други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В случаите на прекратяване на Промоцията или дисквалифициране на участник, на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на закупен за целите на участие в Промоцията продукт.

 

РАЗДЕЛ X. ЛИЧНИ ДАННИ

 

10.1. Личните данни на всички Участници в Промоцията се обработват в съответствие с действащото законодателство и вътрешните политики на Организатора за защита на личните данни и за целите, посочени в настоящите Официални правила.

 

10.2. Данните, които ще бъдат обработвани във връзка с участието в Промоцията са имена, ЕГН, телефон и адрес.

 

10.3. Личните данни, предоставени на и обработвани от Организатора могат да бъдат разкривани на трети лица и на други администратори на лични данни на територията на Република България във връзка със законовите задължения на Организатора или във връзка с дистрибуция на наградата при спазване на разпоредбите на действащото законодателство.

 

10.4. Участниците имат право на достъп по всяко време до събраните и обработвани техни данни, както и правото да искат тяхната промяна, изтриване или коригиране като изпратят молбата си писменно на  имейл office@sugarlandbg.com.

 

РАЗДЕЛ XI. СПОРОВЕ

 

11.1 Спорове между Организатора на Промоцията и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

bottom of page